Poradenství pro zadavatele


Nabízíme kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně zpracování veškerých potřebných dokumentů, osobní účasti na všech jednáních a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti při uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Od r. 2012 nabízíme možnost bezplatného zřízení profilu zadavatele. Níže uvádíme demonstrativní výčet úkonů, které v rámci výběrového řízení vykonáváme (liší se v závislosti na druhu výběrového řízení, kriteriích zvolených v zadávacích podmínkách, případně dle povinností stanovených v pravidlech operačních programů).

Činnosti spojené s přípravou zadávacího řízení

 • příprava zadávací dokumentace (ZD) – návrh formy uspořádání zadávací dokumentace, konzultace a doporučení kvalifikačních a hodnotících kritérií (včetně zpracování metodiky pro použití hodnotících kritérií „subjektivního“ charakteru), zadávacích podmínek, obchodních podmínek, příloh, formulářů a dalších částí zadávací dokumentace,
 • finalizace a kompletace ZD – dopracování, konzultace problematických bodů a návrhy jejich řešení,
 • zpracování formuláře Oznámení zadávacího řízení,
 • zveřejnění oznámení zadávacího řízení v Informačním systému veřejných zakázek a Úředním věstníku EU,
 • rozmnožení zadávací dokumentace v potřebném počtu,
 • vypracování formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení kvalifikačních kritérií,
 • vypracování formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení dílčích kritérií hodnocení, sestavení pokynů pro zpracování nabídky dle charakteru plnění veřejné zakázky.

Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek

 • předání zadávací dokumentace uchazečům o veřejnou zakázku, včetně zajištění předávacích protokolů a potvrzení o předání a převzetí zadávací dokumentace,
 • zpracování odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci a textu oznámení zadávacího řízení,
 • zajištění doručení odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci a textu oznámení zadávacího řízení uchazečům o VZ, kteří odebrali zadávací dokumentaci,
 • organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami,
 • zpracování potvrzení o přijetí nabídek,
 • zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek,
 • příprava formulářů pro jmenování hodnotící komise, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu hodnotící komise,
 • vypracování a zajištění jmenovacích dekretů a čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů hodnotící komise,

Činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

 • organizační zajištění prvního zasedání hodnotící komise,
 • řízení komise do volby předsedy a místopředsedy komise, organizační řízení komise v průběhu jejích jednotlivých zasedání,
 • organizační zajištění vlastního aktu otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů,
 • sepsání protokolů o všech jednáních hodnotící komise,
 • sepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami včetně všech náležitostí a příloh,
 • rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění kvalifikačních kritérií,
 • rozbor nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek,
 • organizační zajištění průběhu posuzování nabídek,
 • vyhotovení výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
 • vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky,
 • zajištění oznámení o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení,
 • zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o jejich vyloučení,
 • rozbor nabídek z hlediska hodnotících kritérií
 • organizační zajištění průběhu hodnocení nabídek,
 • zabezpečení příslušných hodnotících tabulek pro jednotlivá hodnotící kritéria a členy hodnotící komise, souhrnných tabulek pro hodnotící kritéria a tabulky celkového pořadí,
 • organizační zajištění všech dalších potřebných a nutných zasedání hodnotící komise včetně zpracování protokolů o jednání hodnotící komise,
 • vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení

 • vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
 • zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a zajištění doručení uchazečům
 • zpracování a zajištění zveřejnění formuláře výsledku zadávacího řízení v Informačním systému veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU,
 • zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení,
 • v případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování formuláře zrušení zadávacího řízení a zajištění zveřejnění formuláře v Informačním systému veřejných zakázek,
 • sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu výběrového řízení zadavateli.